Telegram group «NEW SMART SHIMBAY📱»

Telegram group NEW SMART SHIMBAY📱

Телефон хәм Аксессуарлар 🤳 Шымбай Районы✅ Телефонлар бөлип төлеуге 6-12ай Кең ассортиментте чехоллар📱 Хәр турдеги аксессуарлар🤩 Instagram @new_smart__ Байланыс ушын телефонлар: +99 502 13 97 Азиз +998907041090 Офис

Low activity
Language English

264

Members count

55

Online

1

Active users

Online

Activity

Active users